สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-7153 ต่อ 6106 , 2841 , 2847

นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอภิรักษ์ อุ่นดี e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line: apirak.a
FB: apirak pb
หรือ

ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-644-8150-9 ต่อ 639, 648
e-mail : email