พื้นที่ฮาร์ดดิสก์สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลระบบ eDLTV แยกเป็นประเภท ได้ดังนี้

ระดับชั้น ขนาดไฟล์ข้อมูล การเตรียมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ระบบ eDLRU ระดับปฐมวัย และประถม 1-3 40 GB Flash Drive 64 GB หรือ
Hard Disk External ไม่ต่ำกว่า 80GB
ระบบ eDLTV ประถมศึกษา 1-6 985 GB Hard Disk External ไม่ต่ำกว่า 1.5TB
ระบบ eDLTV มัธยมศึกษาศึกษา 1-6 591 GB Hard Disk External 1TB
ระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ 188 GB Hard Disk External ไม่ต่ำกว่า 320GB
รวมทั้ง 4 ชั้น 1804 GB Hard Disk External 2TB