ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง eDLTV เพื่อใช้งานแบบ Offline บนเครื่อง PC หรือ external Harddisk Drive 

ระดับการศึกษา ไฟล์ดาวน์โหลด
ปฐมวัย+ประถมศึกษา1-3
ประถมศึกษา1-6
มัธยมศึกษา1-6
เพื่อการอาชีพมากกว่า 70อาชีพ